کاتتر IUI

استریل شده با گاز اتیلن اکساید
قابل اتصال به تمامی وسایل مکمل (مانند سرنگها و گاید ها)
نرم و انعطاف پذیر
دارای علامت برای کنترل عمق نفوذ
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
زنان
کاربرد محصول
تزریق اسپرم شسته شده به درون حفره ی رحم