پوار بینی نوزاد استریل | تکی مدیکال

استریل و با بسته بندی مدیکال
تولید شده با چسب و مواد اولیه مدیکال گرید
حجم و مکش مناسب
آجدار برای جلوگیری از لیز خوردن
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
جهت خارج کردن ماده آمنیوم و ترشحات داخل دهان و بینی نوزاد
مجوز های محصول