ساکشن تیوب ۲۵

مقاوم در برابر فشار در فرآیند فشار منفی ساکشن
انعطاف و استحکام کافی در برابر پیچ خوردگی و حفظ شکل اولیه خود
تولید شده در محیط کلین روم و از مواد مدیکال گرید
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول