ظرف تغذیه نوزاد

تغذیه کوتاه مدت با مقدار اندک شیر و آغوز
دارودهی به نوزاد
استریل شده به شکل تکی
مدرج شده به منظور کنترل دقیق تر مقدار تغذیه
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
تغذیه کوتاه مدت اطفال و نوزادان با مقدار اندک شیر،دارو و مکمل ها
مجوز های محصول