شیلدکودک

بدون ایجاد حساسیت برای کودک
ارائه در طرح های مختلف کارتونی
شفاف
ضدبخار
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
محافظت از صورت
مجوز های محصول