شیلدکودک

بدون ایجاد حساسیت برای کودک
ارائه در طرح های مختلف کارتونی
شفاف
ضدبخار
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول
محافظت از صورت