سینی دندان پزشکی ۶۰۰ گرمی

دارای بخش های مختلف جهت نگه داری ابزار های دندانپزشکی
.
.
.
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول