سرسمپلر ۲۰۰لاندا(زرد)

استریل شده با گاز اتیلن اکساید
قابلیت جداسازی از سمپلر و دور انداختن بدون تماس با دست
قابل استفاده بودن در انواع سمپلر
اطمینان از عدم ورود هوا و گاز به داخل پیپت
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
کاربرد محصول