برس اسکراپ آغشته به کلروهگزیدین

جلوگیری از انتشار آلودگی با عدم لمس توسط افراد مختلف
آغشته به مقدار دقیق محلول
بدون الکل و عدم ایجاد حساسیت
قابلیت جذب بالای محلول
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
پزشکان و کادر درمان
کاربرد محصول
ضد عفونی کردن و اسکراب دست پزشک و کادر درمان قبل از عمل جراحی تمیز کردن زخم ناشی از سوختگی و...