آمنیوهوک

نام دیگر محصول : قلاب آمنیوتومی
اطمینان از عدم آسیب به جنین
طراحی منحنی شکل که تامین کننده کنترل دقیق تر و حذف گردش نا خواسته آمنیوهوک در دست می باشد.
تولید شده با مواد مخصوص مجاورت با بافت داخل رحم
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
جامعه ی بیماران هدف
زنان
کاربرد محصول
با فشار انگشت قلاب سر آمنیوتیک داخل رحم قلاب کرده و با کشیدن،کیسه را پاره کرده و آب داخل کیسه را تخلیه می شود.