آمنیوهوک

اطمینان از عدم آسیب به جنین
طراحی منحنی شکل که تامین کننده کنترل دقیق تر و حذف گردش نا خواسته آمنیوهوک در دست می باشد.
تولید شده با مواد مخصوص مجاورت با بافت داخل رحم
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
با فشار انگشت قلاب سر آمنیوتیک داخل رحم قلاب کرده و با کشیدن،کیسه را پاره کرده و آب داخل کیسه را تخلیه می شود.
مجوز های محصول