کیت سیتولوژی دارای سرویکس براش

فاز تک مرحله ای
قابل گزارش وجود عفونت ها در نمونه مورد آزمایش
قابلیت نگهداری نمونه سلولی در مدت زمان طولانی حدود یک ماه در دمای اتاق و ۶ ماه در یخچال
محلول فاقد فرمالین بوده
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول