کاپ یا ظرف مدرج دارویی

دارای پیش آمدگی مناسب جهت استفاده راحتر و ریزش سریع دارو
مدرج شده به منظور کنترل دقیق تر مقدار دارو
فاقد لبه های تیز و آزاردهنده
تولید شده با استفاده از مواد مدیکال گرید
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول