کاست بافت پاتولوژی

  • قابلیت استفاده آسان جهت نگه داری سلول و بافت در زمان طولانی
  • ته نشین شدن کاست در الکل ومواد ضدعفونی کننده
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول