پلاستیک زباله

استفاده از بهترین مواد در تولید این کیسه زباله

قابل استفاده در تمامی مراکز درمانی و خدماتی بیمارستانی

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول