دهانی اسپیرومتری

این قطعه برای انجام تست آزمایشگات تنفسی استفاده می شود.
در بسته بندی تکی محصول به صورت جداگانه در بسته نایلونی ارائه می شود.

مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول