دهانی اسپیرومتری(بسته بندی تکی)

بدون ایجاد حساسیت
بدون پلیسه و زائده
مواد اولیه مدیکال گرید
.
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول