درپوش لوله آزمایش ساده

  • جلوگیری صد درصد از نشت و تبخیر محتوی
  • استفاده از مواد درجه یک پزشکی
مشخصات فنی محصول
مشخصات کاربری
مجوز های محصول