درپوش لوله آزمایش ساده

  • جلوگیری صد درصد از نشت و تبخیر محتوی