در صورت تمایل به همکاری با مجموعه ظریف پلیمر، لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

  • مشخصات عمومی

  • سوابق تحصیلی (لطفا 2 دوره آخر را وارد نمایید.)

  • سوابق حرفه ای (لطفا دومورد آخر را وارد نمایید.)

  • مهارت های عمومی

  • Drop files here or